AISO
Asociace Informačních Systémů pro Občany se specifickými potřebami

   Asociace vznikla jako reakce na nový stav věcí, především v oblasti předávání informací. S bouřlivým rozvojem IT a hlavně Internetu vzniká mnoho projektů také pro zdravotně hendikepované občany. Tyto aktivity si svojí prospěšností zaslouží vzájemnou komunikaci a spolupráci ve vztahu ke vnějšímu světu.


Menu
Hlavní strana
Cíle AISO
Stanovy
Celé stanovy
Stanovy AISO

čl. 1

název a sídlo název: Asociace informačních systémů pro občany se specifickými potřebami (dále jen asociace) sídlo: Mikulovská 9, 628 00 Brno

čl. 2

charakter asociace
Asociace je dobrovolnou, nestátní, neziskovou organizací, vzniklou podle zákona č. 83 / 1190 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Asociace je právnickou osobou podle českého práva.

čl. 3

cíle a poslání
Cílem asociace je prostřednictvím Internetu přispívat k odstraňování komunikačních bariér osob se specifickými potřebami a přispívat tak k jejich společenské integraci. Jmenovitě potom iniciovat, koordinovat a realizovat spolupráci mezi internetovými aktivitami pro osoby se specifickými potřebami v následujících oblastech: - vzájemná informovanost - společný portál, prezentovaný speciální internetovou doménou 2. řádu - společné mediální zastoupení a vystupování směrem ke státní správě, velkým a potenciálním donorům.

čl. 4

členství v asociaci
Členství v asociaci je dobrovolné a jeho členem se může stát každá fyzická a právnická osoba, která se chce podílet na její činnosti v souladu s jejím posláním a cílem, a souhlasí s jejími stanovami.

čl. 5

vznik a zánik členství
Členství v asociaci vzniká projednáním a přijetím písemné žádosti uchazeče výkonným orgánem asociace - správní radou. Členství v asociaci zaniká: a) písemným oznámením člena o ukončení členství b) vyloučením člena valnou hromadou, pokud opakovaně porušuje stanovy asociace c) zánikem asociace d) smrtí člena asociace. Asociace umožňuje využít ke své reprezentaci institut čestného členství. O jeho vzniku a zániku rozhoduje správní rada. Z čestného členství nevyplývají žádná práva a povinnosti.

čl. 6

práva a povinnosti člena asociace
práva člena asociace: a) účastnit se jednání valné hromady a volit orgány asociace b) být volen do těchto orgánů c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům asociace d) podílet se na praktické činnosti asociace v rámci svých možností, zájmů a potřeb e) využívat všech služeb asociace a dalších členských výhod
povinnosti člena asociace:
a) dodržovat stanovy b) plnit usnesení orgánů asociace, řádně vykonávat své funkce a pracovní činnost c) aktivně hájit zájmy asociace a podle svých možností se podílet na jeho rozvoji d) dodržovat vnitřní dohody nepodnikat žádné kroky, které jsou v rozporu se zájmy asociace, a žádné zásadní kroky, které neschválila správní rada

čl. 7

orgány asociace
orgány asociace:
1. valná hromada 2. správní rada 3. dozorčí rada

čl. 8.

valná hromada
1. Nejvyšším orgánem asociace je valná hromada jeho členů, kterou na žádost správní rady svolává do 30 dnů předseda správní rady, dozorčí rady, či požádá-li o to nejméně třetina členů asociace. 2. Valná hromada se schází nejméně jednou ročně. 3. Jsou-li členy asociace právnické osoby, valné hromady se za ně účastní jejich zástupci. Poradní hlas mají všichni, hlasovací právo však pouze jeden zástupce právnické osoby. 4. Každý člen asociace musí na zasedání valné hromady obdržet písemnou pozvánku s údaji o datu, místu a času jednání. Legitimní variantou je i pozvání via e-mail, pokud ho příjemce potvrdí. 5. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň jedna třetina členů asociace. 6. Pokud není valná hromada usnášení schopná, správní rada vyčká 30 minut a pokračuje dále se stejným programem jednání. 7. K přijetí usnesení valnou hromadou je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. 8. Rozhodnutí o vyloučení člena asociace, o zániku asociace, o změně stanov asociace jsou přijímána dvoutřetinovou většinou členů, přítomných na valné hromadě.

čl. 9.

působnost valné hromady
Do působnosti valné hromady patří zejména:
a) schvalovat, měnit a doplňovat stanovy asociace b) volit a odvolávat členy správní a dozorčí rady asociace c) rozhodovat o zániku členství ve asociace a zániku asociace d) volit čestné členy asociace e) projednávat a schvalovat: - koncepci činnosti asociace - roční účetní uzávěrku a zprávu o hospodaření asociace - výroční zprávu o činnosti asociace.

Valná hromada vyhotovuje ze svého zasedání zápis, který rozešle všem členům asociace.

čl. 10.

správní rada
1. Správní rada je výkonným orgánem asociace.
2. Správní rada řídí činnost asociace v období mezi valnými hromadami.
3. Správní rada stanovuje pravidla pro hospodaření s finančními prostředky asociace.
4. Správní rada zpracovává koncepci činnosti asociace.
5. Správní rada je volena na dva roky.
6. Správní rada má lichý počet členů a nejméně 3 členy.
7. Správní rada volí ze svého středu předsedu. Ten, v případě nemožnosti vykonávat na omezenou dobu svou činnost, volí mezi členy správní rady svého zástupce. Pokud tak neučiní, volí jeho zástupce správní rada.
8. Předseda správní rady asociace, případně jeho zástupce:
a) svolává valnou hromadu asociace
b) svolává zasedání správní rady a řídí její jednání
c) rozhoduje a provádí potřebná opatření k zajištění činnosti asociace mezi zasedáními správní rady
d) hospodaří s finančními prostředky asociace a má podpisové právo
9. Správní rada je odpovědná valné hromadě.
10. Správní rada pořizuje ze svého zasedání zápis, jako informaci ho předává členské základně, jeden zápis předává také dozorčí radě.
11. Správní rada se může v odůvodněných případech scházet, a s použitím elektronického podpisu také hlasovat prostřednictvím Internetu.

čl. 11.

dozorčí rada
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem asociace. 2. Kontroluje, jak jsou realizována rozhodnutí valné hromady a správní rady, a dohlíží na hospodaření asociace, a to zejména z hlediska dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov a ostatních interních předpisů. 3. Dozorčí radu volí v tajném hlasování, lichém počtu, a na 3 roky valná hromada. 4. Členem dozorčí rady nesmí být člen správní rady. 5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. 6. Dozorčí rada se schází nejméně jednou ročně. 7. Dozorčí rada předkládá revizní zprávu valné hromadě asociace. 8. V případě, že zjistí nedostatky, je dozorčí rada oprávněna svolat valnou hromadu.

čl. 12.

jednání jménem asociace
1. Jménem asociace jedná a navenek ji zastupuje předseda správní rady asociace nebo jím písemně pověřená osoba. 2. Při samostatném jednání jsou členové správní rady povinni se řídit usneseními valné hromady a stanovami asociace.

čl. 13

hospodaření a majetek asociace
1. Za hospodaření asociace odpovídá správní rada. Asociace hospodaří s majetkem na základě ročního rozpočtu, sestaveného správní radou a schváleného valnou hromadou. 2. Hospodaření asociace se řídí obecně závaznými předpisy, stanovami a vnitřními předpisy asociace. 3. Asociace hospodaří s majetkem, který je tvořen zejména z příspěvků, darů, účelových a jiných dotací a grantů, případně i jiných zákonně získaných prostředků. 4. Finanční příspěvky asociace a jeho finanční prostředky jsou uloženy na samostatném účtu v peněžním ústavu. 5. V případě zániku asociace je jeho majetek po provedené likvidaci převeden bezplatně na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou nejbližší cílům asociace.

čl. 14

zánik asociace
Asociace zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným občanským sdružením , pokud se pro to vysloví nejméně dvě třetiny přítomných na valné hromadě.

čl. 15.

závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace. 2. Změny a doplňky stanov jsou v kompetenci valné hromady.

Plus500 Plus500 Plus500 Plus500 Plus500 Plus500